Chức năng, nhiệm vụ phòng quản lý khoa học và hợp tác quốc tế