BIỂU MẪU THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ CỦA GIẢNG VIÊN

Thứ hai, 25/03/2024, 16:21 (GMT+7)

                                                                                          

    TT TÊN VĂN BẢN MÃ HÓA CHI TIẾT
    1 Thông báo đăng ký nhiệm vụ khoa học  BM.01- QT.QLKH.02 PhòngQLKH
    2 Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ BM.02- QT.QLKH.02 Mở file
    3 Thuyết minh đề tài NCKH BM.03- QT.QLKH.02 Mở file
    4 Quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt đề tài NCKH BM.04- QT.QLKH.02 PhòngQLKH
    5 Giấy mời họp Hội đồng xét duyệt đề tài NCKH BM.05- QT.QLKH.02 PhòngQLKH
    6 Phiếu nhận xét thuyết minh đề tài NCKH BM.06- QT.QLKH.02 Mở file
    7 Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài NCKH BM.07- QT.QLKH.02 Mở file
    8 Biên bản họp Hội đồng xét duyệt đề NCKH BM.08- QT.QLKH.02 PhòngQLKH
    9 Quyết định giao đề tài NCKH BM.09- QT.QLKH.02 PhòngQLKH
    10 Báo cáo kết quả đề tài NCKH BM.10- QT.QLKH.02 Mở file
    11 Đơn xin gia hạn thực hiện đề tài BM.11- QT.QLKH.02 Mở file
    12 Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH BM.12- QT.QLKH.02 PhòngQLKH
    13 Giấy mời họp Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH BM.13- QT.QLKH.02 PhòngQLKH
    14 Phiếu nhận xét kết quả đề tài NCKH BM.14- QT.QLKH.02 Mở file
    15 Phiếu đánh giá kết quả đề tài NCKH  BM.15- QT.QLKH.02 Mở file
    16 Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH BM.16- QT.QLKH.02 PhòngQLKH
    17 Biên bản kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài  BM.17- QT.QLKH.02 PhòngQLKH
    18 Quyết định công nhận đề tài NCKH BM.18- QT.QLKH.02 PhòngQLKH
    19 Phiếu xác nhận ứng dụng kết quả đề tài BM.19- QT.QLKH.02 Mở file
    20 Mẫu phiếu  tài trợ kinh phí ngoài trường BM.20- QT.QLKH.02 Mở file

Bài viết liên quan